เกี่ยวกับเรา

Dr.Danai Paditsuwan,

ดร.ดนัยย์ เริ่มต้นอาชีพในวงการแพทย์ด้วยการเป็นศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อเป็นเวลากว่า 20 ปี อีกทั้งยังมีความสนใจในเรื่องศาสตร์ของความงามบนใบหน้าและเรือนร่าง ประกอบกับเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือและหาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับเรื่องศัลยกรรมความงาม รวมถึงการไปสัมมนาวิชาการในต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้ถึงหลักการและเสาะหานวัตรกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยตอบโจทก์ในเรื่องการดูแลผิวพรรณ ปรับเปลี่ยนรูปหน้า และเรือนร่าง ดร.ดนัยย์ จึงมีแรงบันดาลใจที่จะต่อยอดความรู้ ความชำนาญ เพื่อพัฒนาและทำงานในด้านนี้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยได้ศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวกับการศัลยกรรมความงามเพิ่มอีกหนึ่งแขนง ยิ่งไปกว่านั้น ดร.ดนัยย์ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้เทคนิคสลายไขมันด้วยเลเซอร์ (Laser-Assisted Liposuction) เป็นคนแรก และคนเดียวในภาคเหนืออีกด้วย

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ. 2533 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2534 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • พ.ศ. 2537 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • พ.ศ. 2541 มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2542 อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ครอบครัว
  Diploma in Aesthetic Medicine
  Certificate in Liposuction & Body sculpturing Surgery “LiLAC Academy”
 • พ.ศ. 2550  Certificate in Training Course for the Use of Restylane
 • พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 Certificate in Chelation Therapy, Chelation Medical Association, Thailand
 • พ.ศ. 2556 Certificate of Participation in the 3rd Condensed Fat Grafting and Cell-Assisted Surgical Forum, Bangkok, Thailand
 • พ.ศ. 2557 Certificate of Participation in the 4th Condensed Fat Grafting and Cell-Assisted Surgical Forum, Bangkok, Thailand